World Earth Day Clean-up 2021


Ngày của quả đất 2021

Chiến dịch Great Global Cleanup là Chiến dịch công dân lớn nhất trong lịch sử loài người, hướng đến việc nâng cao nhận thức của cuộc khủng hoảng chất thải đang đe dọa môi trường toàn cầu và cuộc sống của 9 tỷ người một trong những chiến dịch về môi trường lớn nhất trên thế giới, với sự kết hợp của 157 quốc gia vì một hành tinh xanh và sạch hơn.

Hãy hành động ngay cùng với cộng đồng nơi bạn sống, tại công ty nơi bạn làm hay tại nhà - dọn vệ sinh nào!